Chris van Eeghen

 

PLEASE REFRESH PAGE
To view updates

HOME

 "The best way to fight an enemy is head on- and out in the open."

 


Chris van Eeghen, ABN Amro Corporate Finance Executive, Dies

By Fred Pals Jan 22, 2015 2:10 AM CT

Chris van Eeghen, head of syndicate and corporate finance markets at ABN Amro Group NV, has died.

His death was confirmed in an e-mailed statement from the state-owned Amsterdam-based bank. The statement, which described his death as “totally unexpected,” didn’t provide his age or the date and cause of death.

Van Eeghen joined ABN Amro in 2006, according to a profile on the LinkedIn Corp. website. He was involved in deals such as Wereldhave NV’s planned 220 million-euro ($255 million) convertible-bond offering to refinance debt in 2013. The Schiphol, Netherlands-based investor in shopping centers decided to abandon the transaction in November of that year, according to a news release, which listed Van Eeghen as the lead contact on the deal at ABN Amro.

He began his career in 2000 in equity sales at Rabo Securities, a unit of Utrecht, Netherlands-based Rabobank Groep. In 2005, he joined Kempen & Co. NV, an Amsterdam-based brokerage, as senior account manager.

Van Eeghen studied business at the University of Buckingham in the U.K. and studied law at the University of Leiden in the Netherlands, according to his LinkedIn profile.

To contact the reporter on this story: Fred Pals in Amsterdam at fpals@bloomberg.net

 To contact the editors responsible for this story: Charles W. Stevens at cstevens@bloomberg.net David Henry, Tom Lavell
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-22/chris-van-eeghen-abn-amro-corporate-finance-executive-dies.html

----------------------------------------------------------------

 

Chris Van Eeghen, an ABN Amro banker allegedly committed suicide at his on home Monday. This is the fourth Amro banker to die in 4-years, and the 39th banker to have died in unusual circumstances, over the past 13 months

Neighbors and colleagues of Van Eeghen describe him as an extremely nice guy, pointing out how they were shocked by his death.

Van Eeghen previously attended the University of Buckingham, studied law and was also a football player.

He was considered a professional banker
Although some can’t beleive Van Eeghen committed suicide, it’s worthy to point out that his Facebook page was recently changed to read “former” head of syndicate, ABN Amro Corporate Finance & Capital Markets, as reported by Quote 500.

Van Eeghen’s girlfriend wrote in an email, “We were like boys in dealings among themselves, talking about women, the world. That was perhaps also the friendship I had with him, my courage and freedom versus his humor. To accept his death I assume that Chris wanted freedom, this was the way to take his freedom. He was always thinking of others. He kept neatly in earthly life. I hope that he illuminates felt at the time that he actually chose death.”

http://yournewswire.com/another-abn-amro-banker-death/

23 januari 2015 om 13:14

Hij was een telg van de famille Van Eeghen, werkte bij ABN Amro en werd Mr. Big genoemd op de Amsterdamse Zuidas en in Zuid. Maandagochtend beroofde Chris van Eeghen zich van het leven. De ABN Amro-man pleegde zelfmoord in een familiewoning in Overveen. Zijn onverwachte dood schokt veel bekenden in het hoofdstedelijke geld- en uitgaanscircuit.

’Dit heb ik nooit verwacht. Het was een ongelooflijk aardige leuke man’, zegt een buurtgenoot uit Amsterdam die bij Van Eeghen op het Kennemer Lyceum zat in Overveen. Van Eeghen, één van een tweeling, was de telg uit een roemrucht patriciërsgeslacht, maar hij stond zich daar niet op voor. Tegen Jort Kelder omschreef de bankier de familie recent als 'stadsmensen, doopsgezind en bescheiden.'

Van Eeghen, die voor het grote publiek even bekendheid genoot als minnaar annex buurman van Tatjana, was een bekende figuur in societykringen. De voormalige HFC-voetballer was vaak in gezelschap te vinden van voetballer Bryan Roy en bokser Pedro van Raamsdonk. Van Eeghen studeerde rechten in Leiden en was - zoals dat heurt in de kringen - lid van Minerva. Hij volgde ook een business-course aan de Universiteit Buckingham. Daarna werkte hij onder meer voor Rabo Securities en zakenbank Kempen.

In bancaire kring had hij een goede reputatie. Op zijn Linkedin-profiel noemt een collega-bankier hem een a total pro! Recent was de bankier betrokken bij de uitgifte van converteerbare aandelen om de schuld van vastgoedvehikel Wereldhave te herfinancieren.

’We zijn gechoqueerd en verbaasd’, zegt een kennis uit Aerdenhout. 'Ik ben diep geschokt', zegt een andere kennis uit Amsterdam. 'Als ik hem op straat tegenkwam was hij altijd vrolijk. Een schat van een jongen.' Enkele betrokkenen bezweren dat de zelfdoding geen verband houdt met zijn werk bij de bank. Maar een oud-collega is het opgevallen dat hij op zijn Facebook onlangs zijn functie heeft aangepast in 'former' head of syndicate at ABN Amro Corporate Finance & Capital Markets. Op Linkedin omschrijft hij zichzelf nog als het huidige hoofd van deze afdeling.

Een vriend, die vanmiddag afscheid gaat nemen in Overveen, zegt: ’Hij was een nuchtere jongen die zich omringde met vrienden met sterke en gezonde karakters. Wij tasten in het duister over het waarom. Het enige wat we wel weten is dat hij niet altijd gelukkig was in de liefde. Misschien zijn het demonen in zijn hoofd geweest.’ Volgens anderen leed hij al langere tijd aan depressies, maar sprak hij daar met naasten zelden over.

Vriendin Lisa Henneman reageert in een mailtje aan de redactie: 'We waren als jongens onder elkaar in omgang, praten over vrouwen, de wereld. Dat was misschien ook wel de vriendschap die ik met hem had: mijn lef en vrijheid versus zijn humor. Om zijn dood te accepteren ga ik er vanuit dat Chris vrijheid wilde, dit was de manier om zijn vrijheid te nemen. Hij bleef altijd aan anderen denken. Hij bleef netjes in het aardse leven. Ik hoop dat hij zich verlicht voelde op het moment dat hij de dood daadwerkelijk koos.’

Juus de Kempenaer, een oud-collega bij Kempen, memoreert Van Eeghen als volgt: ‘We hebben samen op de dealing room gewerkt van Kempen, van 2003 tot ongeveer 2007’, zegt Juus de Kempenaer, oud-collega bij Kempen. ‘We waren geen hele dikke vrienden, maar ik sprak hem vaak in die tijd. We stonden regelmatig in de kroeg op de Zuidas, ik kwam hem ook nog wel eens tegen in de Coffee Company in de Beethovenstraat. Hij was altijd vrolijk, goed gemutst, en op het oog had hij alles wat je hartje begeerde. Hij zat nooit in de put, was nooit down, dus ik was hogelijk verbaasd. Ik vind het onbegrijpelijk.’

Van Eeghen was alleenstaand, maar had een zoon uit een eerdere relatie.

Collega's bij de bank wilden niet reageren. In april vorig jaar pleegde oud-ABN-Amro bestuurslid Jan-Peter Schmittman ook zelfmoord. In 2009 maakte ABN-Amro bankier en Fentener van Vlissingen telg Huibert Boumeester een einde aan zijn leven door zich in Londen een kogel door zijn hoofd te jagen. Oorzaak voor de zelfmoord waren misgelopen investeringen in Madoff, werd toen gesuggereerd.


Dossier Biz
abn amro


http://www.quotenet.nl/Nieuws/ABN-Amro-bankier-Chris-van-Eeghen-pleegt-zelfmoord-144415

He was a scion of the Van Eeghen famille, worked at ABN Amro and became Mr. Big listed on Amsterdam's South Axis and in the South. Monday morning robbed Chris van Eeghen own life. ABN Amro man committed suicide in a family house in Overveen. His unexpected death shocked many acquaintances in the metropolitan cash and nightlife scene.

"I have never expected. It was an incredibly nice cute guy, "said a neighbor from Amsterdam who was with Van Eeghen at the Kennemer Lyceum at Overveen. Van Eeghen, one of twins, the scion of an illustrious patrician was, but he was not up for it. By Jort Kelder described the banker's family recently as city people, baptist and modest. "

Van Eeghen, which the general public enjoyed fame as a lover as adjoining neighbor Tatyana, was a familiar figure in society circles. The former HFC-footballer was often found in the company of football player Bryan Roy and boxer Pedro Raamsdonk. Van Eeghen studied law in Leiden and was - as heurt in circles - a member of Minerva. He also completed a business course at the University of Buckingham. Then he worked for investment bank Rabo Securities and Kempen.

In banking circles he had a good reputation. On his LinkedIn profile mentions a fellow banker him a total pro! Recently, the banker was involved in the issue of convertible shares to refinance the debt of real estate vehicle Wereldhave.

"We are shocked and surprised," says an acquaintance from Aerdenhout. "I am deeply shocked," said another acquaintance from Amsterdam. "When I met him in the street he was always cheerful. A treasure of a boy. "Some actors swear that suicide is not related to his work at the bank. But a former colleague has been noticed that on his Facebook recently changed its function to "former" head of syndicate at ABN Amro Corporate Finance & Capital Markets. On Linkedin he still describes himself as the current head of this department.

A friend, who this afternoon will say goodbye in Overveen, said: "He was a down to earth guy who surrounded himself with friends and with strong healthy characters. We are in the dark about why. The only thing we do know is that he was not always happy in love. Maybe the demon was in his head. "Others say he suffered from depression for a long time, but he spoke with neighbors rarely.

Girlfriend Lisa Henneman responds in an email to the editor: "We were like boys in dealings among themselves, talking about women, worldwide. That was perhaps also the friendship I had with him, my courage and liberty versus his humor. To accept his death I assume that Chris wanted freedom, this was the way to take his freedom. He was always thinking of others. He kept neatly in earthly life. I hope that he illuminates felt at the time that he actually chose death. "

Juus the Kempenaer, a former colleague at Kempen, Van Eeghen recalls as follows: 'We have worked together in the dealing room of Kempen, from 2003 to about 2007, "says Juus the Kempenaer, former colleagues at Kempen. "We were not very thick friends, but I spoke to him often during that time. We were often in the pub on the South Axis, I met him sometimes at the Coffee Company in the Beethoven Street. He was always cheerful, good humor, and apparently he had everything your heart desired. He never sat in the pit, never was down, so I was very surprised. I can not understand. "

Van Eeghen was single, but had a son from a previous relationship.

Colleagues at the bank did not respond. In April last year killed former ABN Amro board member Jan-Peter Schmittman even suicide. In 2009, ABN-Amro banker and scion van Vlissingen Huibert Boumeester end his life in London to put a bullet through his head. Cause for the suicide were lost investments in Madoff, was then suggested.

https://translate.google.com

http://www.quotenet.nl/Nieuws/ABN-Amro-bankier-Chris-van-Eeghen-pleegt-zelfmoord-144415